Büromuzun alanında deneyimli avukatları, aşağıdakiler de dâhil olmak üzere tüm icra ve iflas konularında müvekkillerine avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetleri sağlamaktadır:

 • Borçlunun malvarlığının araştırılması ve muvazaalı satışların tespiti ile iptali;
 • İcra takiplerin başlatılması ve yürütülmesi (ödeme/icra emri hazırlanmasından haciz ve tahsil işlemlerine kadar);
 • Tahliye işlemlerin yürütülmesi ve buna ilişkin dava açılması;
 • İhtiyati tedbir, ihtiyati haciz, haciz ve muhafaza kararların alınması ve işlemlerinin yürütülmesi;
 • İtiraz ve tespit davaların açılması ve yürütülmesi;
 • Ticari ve şahsi alacakların tahsili, teminatlandırılması, teminatların paraya çevrilmesine ilişkin işlemlerin yürütülmesi;
 • Hacizli menkul ve gayrimenkul satışları ile rehnin ve ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla icra takipleri;
 • Mahkeme kararlarının/ilamların icrası/yerine getirilmesine ilişkin işlemlerin yürütülmesi;
 • İhtiyati tedbir kararlarının uygulanmasına ilişkin işlemlerin yerine getirilmesi;
 • Fiili haciz ve satış işlemlerinin gerçekleştirilmesi;
 • Özel düzenlemelere tabi gemi, uçak ve gayrimenkul gibi mallara ilişkin icra takiplerinin başlatılması ve yürütülmesi;
 • Hacizli menkul ve gayrimenkul mallarının gerçek değerlerinin saptanmasına ilişkin çalışmaların yürütülmesi;
 • Usuli işlemlerin tam uygulanmasının sağlanması ile borçlunun haksız olarak yapmış olduğu ödemeden kurtarılması;
 • Sulh anlaşmaları ve ödeme protokollerinin güvenceye bağlı olarak oluşturulmasına ilişkin işlemlerin yürütülmesi;
 • İflas erteleme ve iflas kararlarının alınmasına ilişkin işlemlerin başlatılması ve yürütülmesi;
 • Konkordato kararının alınması ve müzakerelerin yürütülmesine ilişkin işlemlerin takibi;
 • Kayyumlar ile ilişkilerin yürütülmesi;
 • Tasfiye planlarının hazırlanması ile alacak kayıtlarının yapılması ve takip işlemlerinin yürütülmesi.